MIASTECZKO EKOLOGICZNE – imponująca historia i osiągnięcia

2023-01-25 15:32 M&M mama EdukacjaPrzyroda i ekologiaSzkoła

Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w skrócie MIASTECZKO EKOLOGICZNE działa nieprzerwanie od 1989r.

Początkowo, do 2011r MIASTECZKO EKOLOGICZNE miało swoją siedzibę w Rogoźniku. Dzieci licznie przyjeżdżały do tego popularnego ośrodka na warsztaty ekologiczne. Jednak w wyniku rozpadu ośrodka w Rogoźniku trzeba było przenieść Miasteczko w inne miejsce. Z tego powodu, kolejne 3 lata MMEE działało w Sławkowie a od 2014r już na stałe na Jurze w oparciu o ośrodki w Podlesicach i Olsztynie.

MIASTECZKO EKOLOGICZNE działa non-stop w oparciu o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Organem prowadzącym Miasteczko od 2004r. jest Stowarzyszenie ZZPŻ – „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu”. Stowarzyszenie to, zajmuje się głównie edukacją ekologiczną, turystyką i sportem. A przede wszystkim prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą zwaną Międzynarodowym Miasteczkiem Edukacji Ekologicznej – MMEE.

MIASTECZKO EKOLOGICZNE W LICZBACH

W zajęciach przyrodniczo-ekologicznych w MMEE rokrocznie uczestniczy ok. 100-150 grup liczących kilka tysięcy uczestników. To dzieci i młodzież głównie z województwa śląskiego. W związku z tym, że MIASTECZKO EKOLOGICZNE działa nieprzerwanie od 1989 r. do dzisiaj w warsztatach oraz obozach ekologicznych wzięło już udział prawie 3 tysiące grup liczących ponad 100 tysięcy osób.

Źródło: MMEE

I Międzynarodowy Obóz Ekologiczny w Rogoźniku

„Rogoźnik jest przykładem, jak człowiek może zniszczyć środowisko przyrodnicze i jak mu przywrócić życie”. (prof. Sophie Jakowska, 1989)

Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej edukacji ekologicznej, obserwator I Międzynarodowego Obozu Ekologicznego, reprezentujący Komisję Edukacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, prof. Sophie Jakowska zaproponowała aby Rogoźnik, który jest „ZIEMIĄ ZDEGRADOWANĄ, PRZYWRÓCONĄ ŻYCIU” stał się miejscem
symbolem, do prowadzenia edukacji ekologicznej nauczycieli, dzieci i młodzieży z Polski i ze świata. Pierwszy obóz w MIASTECZKU EKOLOGICZNYM zorganizowany został w 1989 r. Od powstania MMEE, do chwili obecnej głównym założeniem programowym jest traktowanie edukacji środowiskowej jako trwałego procesu, w czasie którego uczestnicy warsztatów przyswajają sobie wiedzę, zdobywają umiejętności i doświadczenie, oraz kształtują wolę indywidualnego i zbiorowego działania, aby rozwiązywać obecne i przyszłe problemy środowiskowe.

Źródło: MMEE

Rogoźnik – od pomysłu do realizacji

„Chociaż jest faktem, że składniki fizyczne i biologiczne tworzą naturalną podstawę środowiska człowieka, to jednak treści moralne, społeczne, kulturalne i gospodarcze środowiska także odgrywają rolę w określeniu sposobu myślenia i wyborze narzędzi, przy pomocy których ludzie mogą zrozumieć i lepiej użytkować zasoby przyrody dla zaspokojenia swoich potrzeb” – raport końcowy międzynarodowej konferencji w Tbilisi na temat edukacji środowiskowej, 1977 r., str.25.

Raport ten był jednym z dokumentów, którego treści znalazły zastosowanie w założeniach programowych i organizacyjnych Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku. Pomysł utworzenia MMEE w Rogoźniku zrodził się na I Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Asyżu, w 1988 r. Festiwal pod hasłem POKÓJ PRZYJAŹŃ PRZYRODA został zorganizowany m. in. przez:

  • Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP),
  • Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN),
  • Międzynarodowy Program Edukacji Środowiskowej (IEEP).

W festiwalu tym uczestniczyła grupa polskich dzieci. Przygotowanie tej grupy, Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody powierzył Zofii Krzykawskiej, nauczycielce biologii w Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Niewątpliwie polska grupa wyróżniła się wiedzą i aktywnością, podczas terenowych warsztatów środowiskowych.

Z tego powodu, obserwatorzy IEEP i IUCN zaproponowali Pani Zofii Krzykawskiej zorganizowanie Międzynarodowego Obozu Ekologicznego w Rogoźniku. Dzięki zaangażowaniu Pani Zofii Krzykawskiej i jej długoletniej pracy w roli kierownika Miasteczka warsztaty i obozy ekologiczne mogły odbywać się co roku.

Źródło: MMEE

Pomimo wielu zmian i zawirowań MIASTECZKO EKOLOGICZNE ma się dobrze

Zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli i osób zainteresowanych edukacją ekologiczną zyskały sobie renomę w kraju i za granicą. Oprócz Pani Zofii do sukcesu Miasteczka przyczyniło się bez wątpienia wiele zaangażowanych osób, organizacji i instytucji.
W 2002 r. zmieniły się władze Miasteczka i nowym kierownikiem zostaje Pan Rafał Rogowicz. Na początku 2005 r. zmienia się również długoletni właściciel ośrodka w Rogoźniku (była nim – Huta Katowice, zostaje – firma Consensus, a potem Wędzonka) co ma raczej niekorzystny wpływ na działalność Miasteczka, gdyż jednocześnie następuje znaczna redukcja pracowników obsługi ośrodka.

Stowarzyszenie przezwycięża jednak wiele problemów organizacyjnych i kontynuuje prowadzenie warsztatów. W 2008 r. ze względu na pogarszające się warunki noclegowe w Rogoźniku, Stowarzyszenie postanawia zrezygnować z bazy żywieniowo-noclegowo-dydaktycznej w tym miejscu. Rok 2009 przynosi kolejne zmiany i stowarzyszenie rozpoczyna swoją działalność w specjalnie wybranym – Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie. W tym samym roku przyjmuje tam 21 grup liczących 640 uczestników na warsztaty 2- i 3-dniowe, natomiast warsztaty 1-dniowe nadal realizowane są w Rogoźniku. Łącznie liczba uczestników przekracza znacznie 4 tys. osób.


2010 r. przynosi kolejne zmiany. MMEE rozpoczyna działalność w dużym ośrodku w Podlesicach, a w 2013 r. dodatkowo w ośrodku w Olsztynie.
Działalność w Rogoźniku i Sławkowie została zakończona odpowiednio w 2011 i 2012 r.
Reasumując, nowe ośrodki jurajskie (Podlesice, Olsztyn) stały się główną bazą żywieniowo-noclegowo-dydaktyczną MIASTECZKA. W związku z tym, dokonywane są inwestycje i plany długoletniej współpracy z ich właścicielami, co daje nadzieję, że MMEE przyjmie jeszcze wielu młodych pasjonatów przyrody i ekologii.

Źródło: MMEE

MIASTECZKO EKOLOGICZNE i jego sukcesy

Do największych osiągnięć Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku zaliczyć należy:

  • włączenie MMEE do sieci baz terenowych edukacji ekologicznej zwanych „ZIELONYMI SZKOŁAMI”, objęcie patronatem przez:
    Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1997 r.),
  • zajęcie I-go miejsca, zdobycie medalu i nagrody pieniężnej, w konkursie CZYŚCIEJ I TANIEJ na IX Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO, za program edukacji, prowadzony w MMEE w Rogoźniku (INTERECO, 1998),
  • dyplom uznania i zaproszenie do następnej edycji konkursu HENRY FORD EUROPEAN CONSEVATION AWARDS – program współzawodnictwa dotyczącego inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego na świecie (HFECA, 1998) .
  • nagroda pieniężna na doposażenie bazy dydaktycznej przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1999 r).
  • w 2008 r. MMEE zostaje laureatem konkursu WFOŚiGW w Katowicach „EKO AKTYWNI” dla najlepszej organizacji pozarządowej prowadzącej edukację ekologiczną w woj. śląskim – nagroda finansowa.

Oprócz wyżej wymienionych osiągnięć MMEE, wymienić należy wniosek skierowany przez uczestników Młodzieżowej Sesji Naukowej OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM do Rady Gminy Bobrowniki, oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach, w sprawie objęcia ochroną KOMPLEKSU WODNO – LEŚNO – PARKOWEGO W ROGOŹNIKU w formie ZESPOŁU PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWEGO.

Za niezbędne informacje na temat MMEE i pomoc w opracowaniu tego artykułu dziękujemy bardzo Panu Maciejowi Pawełczykowi ze Stowarzyszenia ZZPŻ.

Grupy zorganizowane zgłaszają się na zajęcia zwykle z rocznym wyprzedzeniem i ustalane są z nimi szczegóły warsztatów. Wiele szkół korzysta z warsztatów co roku, zmieniają się tylko klasy.

Dane kontaktowe:

Podlesice-Mirów-Olsztyn
42-582 Rogoźnik ul. Modrzewiowa 1
woj.śląskie Poland tel. +48 505224031
adres e-mail: mapak@wp.pl

www.miasteczkoekologiczne.pl

Źródło: MMEE

Zobacz również:

Komentarze (1)

Możliwość komentowania została wyłączona.

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.