Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym. W polityce opisane są podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest: Anna Hajduk z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, NIP: 9542595313.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
  4. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Internetowego jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH.
  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych gdy :
   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
   2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przy czym jednym z uzasadnionych interesów Administratora jest marketing usług własnych( art. 6 ust. 1 lit.f RODO);
  2. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
  3. Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych zakupów w Serwisie.
 3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem;
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
   5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.
 4. UPRAWNIENIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:
  1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo:
   1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   2. w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
   3. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
   4. sprostowania swoich danych osobowych;
   5. usunięcia swoich danych osobowych;
   6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   8. do przenoszenia swoich danych.
  3. W celu realizacji powyższych uprawnień można kontaktować się z Administratorem na adres: eduprokids@wp.pl.
 5. OKRES PRZETRZYMYWANIA DANYCH:
  1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (wykonanie umowy) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 9 ust. 2 lit. a. RODO (zgoda – dotyczy przetwarzania danych dotyczących zdrowia) dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być prowadzone wobec Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa.
  3. W przypadku marketing usług i produktów partnerów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO (zgoda) – dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasadę minimalizacji to jest przetwarzane dane osobowe są adekwatne i ograniczone do minimum niezbędnego dla realizacji wskazanego celu.
  2. Zakres maksymalny danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy oraz w przypadku Klientów, którzy podali te dane – dane dotyczące zdrowia (to jest informacje o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów). W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby bądź adres prowadzenia działalności oraz NIP.
 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie Usług konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych takich jak kurierzy, przewoźnicy oraz dostawcy usług księgowych, prawnych, informatycznych.
  2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO.
  3. Przekazanie danych przez Administratora ma miejsce wyłącznie wówczas gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowanie na podstawie odpowiednich umów.
 8. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM.
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Internetowego Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik Serwisu Internetowego być zainteresowany, na podstawie dotychczasowych podejmowanych przez niego działań w Serwisie i wyświetlania profilowanych w ten sposób treści. Dokonywane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkowania skutków prawnych lub wpływających na Użytkowania w podobnie istotny sposób.
 9. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM.
  1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Anna Hajduk, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, NIP: 9542595313.
  3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   1. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
   2. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
   3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
   4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
   5. zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Sklepu;
   6. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
   7. marketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list marketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banderowe, które wyświetlają się użytkownikom podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.
  4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.
  7. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Kontakt z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem:
   1. poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e–mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@dziecilubiaslaskie.pl;
   2. formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu w zakładce „Kontakt”.

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.