Regulamin Serwisu Internetowego dziecilubiaslaskie.pl

 1. WŁAŚCICIEL SERWISU INTERNETOWEGO. Właścicielem Serwisu Internetowego https://dziecilubiaslaskie.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis Internetowy”) jest Anna Hajduk z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,NIP: 9542595313.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Przeznaczenie serwisu: informacja o działalności Właściciela Serwisu Internetowego, zapoznawanie się z materiałami (teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, wykresy, materiały multimedialne) udostępnianymi i publikowanymi przez Właściciela i osoby upoważnione, możliwość dokonywania transakcji handlowych w sieci Internet, w tym do zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zamieszczania ogłoszeń dotyczących propozycji sprzedaży rzeczy lub usług lub zamiany, w których pośredniczy Właściciel na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Właściciel nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.
  4. Dane kontaktowe Właściciela, umożliwiające Użytkownikom kontakt to:
   1. telefon: +48694762845
   2. adres poczty elektronicznej: kontakt@dziecilubiaslaskie.pl Operatorem Serwisu Internetowego https://dziecilubiaslaskie.pl jest Właściciel.
 3. DEFINICJE.
  • Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
  • Konto – elektroniczne konto – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta.
  • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych informacji o nowych usługach.
  • Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym dostępny pod adresem: https://dziecilubiaslaskie.pl/polityka-prywatnosci-regulamin.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Serwis Internetowy – serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem internetowym https://dziecilubiaslaskie.pl
  • Ogłoszenie – zamieszczane w Serwisie, sporządzone przez Użytkownika posiadającego zarejestrowane w Serwisie konto, ogłoszenie dotyczące propozycji zawarcia umowy sprzedaży, zamiany lub oferowanych usług.
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
  • Właściciel – Anna Hajduk, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, NIP: 9542595313.
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.
  1. Właściciel umożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Właściciel umożliwia usługę prowadzenia indywidualnego Konta w serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po dokonaniu przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Właściciela na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
  3. Użytkownik może posiadać w Serwisie Internetowym tylko jedno Konto.
  4. Właściciel ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
  5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  6. Użytkownik wszelkie dane osobowe, wizerunek na zdjęciach i inne informacje składające się na Konto (w tym dane wrażliwe tj. specjalne kategorie danych osobowych np. dotyczące seksualności, orientacji seksualnej, poglądów religijnych lub politycznych, światopoglądu Użytkownika czy dane o stanie zdrowia, dane dotyczące nałogów) przekazuje do Serwisu Internetowego w sposób dobrowolny i publikuje je samodzielnie, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:adres e-mail,hasło do konta,inne poufne dane dostępowe.
  7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza ust. 5 lub dopuszcza się działań opisanych w ust. 5, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
  8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Właściciela).
  9. Właściciel informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  10. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego:
   1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej), Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej; Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej;
   4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
   5. minimalna rozdzielczość ekranu 1280×1040 px.
 5. PRAWA AUTORSKIE.
  1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych.
  2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
  3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
  4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego
  5. Użytkownik jest właścicielem treści, które tworzy i udostępnia w Serwisie Internetowym (jak zdjęcia (w tym zdjęcie profilowe), filmy, publikacje). Celem jednak umożliwienia świadczenia usług, w przypadku udostępniania lub publikacji przez Użytkownika treści objętych prawem autorskim w Serwisie Internetowym, Użytkownik udziela właścicielowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych. Usuwając treści lub Konto z Serwisu Internetowego Użytkownik rezygnuje z licencji.
  6. Udostępniając i publikując treści w Serwisie Internetowym Użytkownik potwierdza, iż nie narusza niczyich praw autorskich, a także ma prawo i zgodę do wykorzystania wizerunku osób znajdujących się w udostępnianych i publikowanych treściach.
  7. Użytkownik udziela pozwolenia na wykorzystywanie bez wynagrodzenia jego nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz informacji o podejmowanych przez niego działaniach w Serwisie Internetowym (publikacja ogłoszeń, publikacje, komentarze, posty na Forum).
  8. W przypadku zlecenia przez Właściciela Użytkownikowi płatnych usług związanych z przygotowaniem, pisaniem, przesyłaniem i udostępnianiem specjalistycznych artykułów na zamówienie Właściciela, Użytkownik udziela Właścicielowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych. Udzielenie licencji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, w przypadku jednak jej zawarcia postanowienia tej umowy wyłączające postanowienia niniejszego zapisu wiążą strony umowy. Właściciel zamieszczając w Serwisie Internetowym artykuł (dzieło) Użytkownika, zamieszcza także informacje o autorze, zgodnie z postanowieniami łączącego strony zlecenia/zamówienia.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
  1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne umieszczone w Serwisie Internetowym.
  2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób rzetelny i staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Serwisu Internetowego.
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA.
  1. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Właściciela informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter).
  2. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Zapisanie na Newsletter możliwe jest poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail albo zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie tworzenia Konta lub składania Zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
  3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela poprzez pocztę elektroniczną lub listem poleconym na adres Usługodawcy.
 8. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ.
  1. Treść ogłoszenia, samodzielnie ustalana przez Użytkownika, winna odpowiadać stanowi faktycznemu i wyrażać zamiar dokonania transakcji, której dotyczy.
  2. Ogłoszenia w Serwisie są dostępne publicznie, dla każdego użytkownika Internetu. Posiadacze kont w Serwisie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem umieszczającym ogłoszenie poprzez dostępny formularz kontaktowy.
  3. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest płatne. Wysokość opłat określa Cennik, stanowiący załącznik do Regulaminu.
  4. Świadczenie przez Właściciela usług w ramach publikacji Ogłoszenia jest terminowe i trwa przez wybrany przez Użytkownika okres, chyba, że Użytkownik przed upływem tego czasu dokona przedłużenia terminu publikacji Ogłoszenia. Użytkownik w każdym czasie może jednak zrezygnować z publikacji Ogłoszenia. W trakcie publikacji Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość edycji Ogłoszenia.
  5. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie ma miejsce niezwłocznie po spełnieniu przez Użytkownika wymagań zgodnie z Regulaminem, wypełniając i akceptując stosowny formularz dostępny w zakładce Ogłoszenia dostępnym w profilu Użytkownika. Do Ogłoszenia Użytkownik może załączyć zdjęcia – ich liczba i format muszą odpowiadać technicznym wymaganiom Serwisu.
  6. Treści Ogłoszenia zawierające dane osobowe (numery telefonu, adresy e-mail) – mogą być dodawane tylko w odpowiednich miejscach w formularzu i są dostępne innym Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. Właściciel nie odpowiada za:
   1. brak zainteresowania treścią Ogłoszenia, nie zawarciem transakcji będącej przedmiotem Ogłoszenia,
   2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych w ramach transakcji umów z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie,
   3. realizację przez Użytkowników obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,
   4. działanie siły wyższej, urządzeń i systemów teleinformatycznych niezależnych od Właściciela.
  8. Właściciel ma prawo usunąć każde Ogłoszenie, gdy jego publikacja nie odpowiada treści Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści nieodpowiednie lub może zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu.
  9. Reklamacje Użytkowników dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług na podstawie Regulaminu Użytkownik może zgłaszać na adres kontakt@dziecilubiaslaskie.pl w terminie 14 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia (lub od dnia, w którym publikacja Ogłoszenia miała się zakończyć). Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, adres e-mail przypisany do Konta, adres i nr Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja, okoliczności uzasadniające reklamację. Właściciel może żądać uzupełnienia danych podanych w reklamacji przed jej rozpatrzeniem. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie Użytkownikowi przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.
 9. PŁATNOŚCI.
  1. Usługi związane z zamieszczaniem i publikacją w Serwisie Ogłoszeń są płatne. Opłatami obciążony jest Użytkownik publikujący Ogłoszenie. Opłaty uiszczane są na rachunek bankowy wskazany w formularzu zamieszczanego Ogłoszenia.
  2. Wysokość opłat określona jest w Cenniku, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
  3. Zapłata za usługi następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
   1. przelewem na rachunek bankowy Właściciela wskazany w formularzu Ogłoszenia – Ogłoszenie jest publikowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela,
   2. płatnością w systemie PayU
  4. Korzystając ze wskazanych w ust. 3 pkt b i c płatności Użytkownik akceptuje Regulaminy korzystania z tych serwisów dostępnych w odpowiednich zakładkach na stronach internetowych pośredników płatności (PayU).
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, jednakże nie zapewnia gwarancji, że Serwis Internetowy działać będzie bez awarii i przerw.
  2. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Właściciel powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  4. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności Serwisu Internetowego oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@dziecilubiaslaskie.pl .
  5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik

Cennik płatnych ogłoszeń na stronie:

2 tygodnie: 10zł+23%VAT

Miesiąc 15zł+23%VAT

Pół roku 25zł+23%VAT

Rok 50zł+23%VAT

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.